Choď na obsah Choď na menu
 


Aktívne bankové produkty 
aktívne preto, lebo banke tieto operácie prinášajú zisk,
 
 •             ide o poskytovanie rôznych druhov úverov podnikateľom (FO, PO) i obyvateľom za určitú cenu,
 •           túto cenu predstavuje úrok,
 •             klient sa zaväzuje vrátiť požičanú sumu + dohodnutý úrok.
 •           poskytnutím úveru vzniká banke pohľadávka voči klientovi a stáva sa jeho veriteľom,
 •      banka pri poskytovaní úverov postupuje veľmi opatrne, nakoľko zdroje, ktoré požičiava pochádzajú z dočasne zverených cudzích peňažných    prostriedkov (od klientov, iných bánk, NBS).

 

 

 

Zásady, ktoré banka dodržiava pri poskytovaní úverov
 
1.   Zásada zmluvnej dohody
 •  zmluva medzi klientom a bankou má vždy písomnú formu,
 • v zmluve sú uvedené: práva a povinnosti veriteľa a dlžníka, suma alebo limit, do ktorého sa môže úver čerpať, predmet úverovania, časový plán a spôsob čerpania úveru, lehota splatnosti, spôsob ručenia, úroky, sankcie pri nedodržaní zmluvy a i.
 
2.   Účelovosť úveru
 • v zmluve je vymedzený účel úveru, na ktorý bol poskytnutý,
 • kontrola dodržania účelu, na ktorý bol úver poskytnutý – dokladovanie napr. kúpy auta, domu,...
 

3.   Návratnosť úveru

 •        úver musí byť pre banku návratný,
 •    banka posudzuje bonitu žiadateľa – jeho schopnosť splatiť úver – je to najdôležitejšia etapa rozhodovania o tom, či a v akej výške mu úver môže poskytnúť,
 •  žiadateľ o úver nemá na úver právny nárok,
 
4. Zabezpečenie úveru
 • opatrenie, ktoré umožňuje, aby si banka uplatnila voči klientovi nároky v prípade, že klient nesplní splátkový kalendár,
 • banky prijímajú ako záruku nehnuteľnosti (úver – len do výšky 60-70 % hodnoty nehnuteľnosti), CP, ručiteľa a pod.
 

5. Zásada zúročiteľnosti

 • pre klienta je dôležitá cena úveruteda úrok, ktorý musí zaplatiť za požičané peniaze
 • v zmluve sú dohodnuté i sankčné úroky (úroky z omeškania).
 
6. Zásada termínovanosti
 • úver musí byť splatený v stanovenom termíne,

 

 

 

 

 

Členenie bankových úverov

 
1.  Podľa doby na ktorú sa poskytujú
 • Krátkodobé úvery – splatnosť do 1 roka
 • Strednodobé úvery – splatnosť do 4 rokov
 • Dlhodobé úvery – splatnosť do 10 rokov (hypotekárne až do 30 rokov.)
 
2. Podľa účelu na ktorý sa poskytujú
 • na obežné prostriedky,
 • pri nedostatku finančných prostriedkov,
 • na neuhradené splátky úverov,
 • na rozvoj podniku,
 • na DM...
 
3. Podľa typu klienta
 • podnikateľské úvery
 • spotrebné úvery
 
4. Podľa doby na ktorú sa poskytujú a spôsobu ich zaručenia:
 
Krátkodobé úvery
 
1.   kontokorentný úver
§        základom je kontokorentný účet v banke, na ktorom má klient povolený debetný (mínusový) zostatok,
§        na účet prichádzajú príjmy a uskutočňujú sa s neho úhrady,
§        po vyčerpaní vlastných prostriedkov, klient čerpá z povoleného debetu – čím využíva kontokorentný úver, z ktorého banke platí úrok.
 
2.   eskontný úver
§        banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou ich splatnosti za menovitú hodnotu zníženú o úrok (diskont),
§         v čase splatnosti predkladá banka zmenky zmenkovému dlžníkovi na úhradu. Bližšie - opakovanie účtovníctvo 3. ročník.
 
3.   lombardný úver
§        je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka (tovarom, drahými kovmi, cennosťami, CP, pohľadávkami a pod.),
§        pri nedodržaní lehoty splatnosti banka uplatní právo vyplývajúce zo záložného práva,
§        výška úveru sa pohybuje od 60 % - 90% z hodnoty zálohu.
 
 
4.   krátkodobý účelový úver
§        poskytnutý na kontrétny účel,
 
5.   revolvingový úver
-         je určený na úverovanie obežných prostriedkov (zásob) ktorých potreba sa pravidelne opakuje. Je to tzv. „obnovujúci sa“ úver – splatí sa a opäť sa poskytne.
 
6.   preklenovací úver
-         slúži k rýchlemu získaniu PP a k prekonaniu doby, kým klientovi bude poskytnutý riadny úver.
-         napr. Preklenovací úver pre poľnohospodárov od SLSP, a. s. – banka poskytne poľnohospodárom preklenovací úver, z ktorého môžu financovať svoje potreby do doby získania priamej podpory od PPA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Strednodobé a dlhodobé úvery
 
1.        Emisná pôžička
-         dlžník vystaví dlhopis na úverovú sumu a úroka odovzdáva ho veriteľovi oproti peňažnej sume.
-         dlhopis je alternatívou úverovej zmluvy,
-         po uplynutí lehoty splatnosti vyplatí dlžník veriteľovi dlžnú sumu + úrok.
 
 
2.         Úver na úverový úpis
-        dlžník podpisuje banke záväznú listinu – úverový úpis, ktorý je dôkazom pohľadávky banky.
 
3.           Hypotekárny úver
-        je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti (na katastri nehnuteľnosti),
-        poskytuje sa do výšky 60-90% hodnoty založenej nehnuteľnosti,
-        poskytuje sa na účely spojené s nehnuteľnosťami - kúpa, stavba, rekonštrukcia...
-        v prípade nesplatenia úveru sa založený majetok stáva vlastníctvom banky,
-        lehota splatnosti 4 – 30 rokov,
-        banka získava PP poskytnuté ako úver predajom CP – HZL.
 
4.           Komunálny úver
-        je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti majetku obce,
-        je financovaný prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou,
-        Komunálny úver a hypotekárny úver predstavujú hypotekárne bankovníctvo.
 
5.          Spotrebný úver
-      poskytuje sa jednotlivcom na financovanie predmetov dlhodobej spotreby – auto, elektrické spotrebiče a pod.
 
6.           Investičný (rozvojový) úver
-        používa sa na obstaranie DM, prípadne iných potrieb podnikateľa slúžiacich na jeho rozvoj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podnikateľ ku žiadosti o úver dokladá:
-        výpis z OR, ŽL, KL, povolenie na činnosť SHR – originál,
-        zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, stanovy – družstvo - originál,
-        súvaha, výkaz ziskov a strát za 2 posledné účtovné obdobia – ak podnikateľ vykazuje stratu, úver nezíska,
-        daňové priznania za posledné 2 roky,
-        podnikateľský zámer – na čo peniaze použije,
-        potvrdenie od DÚ, SP, ZP že má vyrovnané všetky záväzky voči týmto inštitúciám.
 
Ak sa ručí nehnuteľnosťou:
-         list vlastníctva,
-         doklad o nadobudnutí tejto nehnuteľnosti,
-         znalecký posudok na túto nehnuteľnost,
-         poistná zmluva na nehnuteľnosť - v prospech banky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>