Choď na obsah Choď na menu
 


Daň z nehnuteľností

 -        je to priama majetková daň,

-        skladá sa z týchto daní:

1.     daň z pozemkov,

2.     daň zo stavieb,

3.     daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

Pri týchto daniach sa stretávame s osobami:

-        vlastník – osoba, zapísaná  v katastri nehnuteľností,

-       správca – osoba, ktorá spravuje nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve štátu, VÚC, alebo obce.

-       nájomca – je osoba, ktorá je zapísaná ako nájomca v katastri nehnuteľností a nájomný vzťah trvá najmenej 5 rokov,

-       užívateľ – je osoba, ktorá skutočne užíva nehnuteľnosť, ak nemôžno určiť vlastníka, správcu alebo nájomcu.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

-        rozhodujúci je stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,

-        oznamovacia povinnosť – subjekt dane musí správcovi dane oznámiť skutočnosti o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

 

-            daňové priznanie: do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť,

   - v ďalšom období sa daňové priznanie podáva len pri zmenách, ktoré majú vplyv na platenie dane.

-        Daň z nehnuteľností stanoví správca každoročne do 15. mája podľa stavu  k 1. januáru.

 

Poznámka: Druhy pozemkov podľa Katastrálneho zákona:

a) ornú pôdu, 
b) chmeľnice, 
c) vinice, 
d) záhrady, 
e) ovocné sady, 
f) trvalé trávne porasty, 
g) lesné pozemky, 
h) vodné plochy, 
i) zastavané plochy a nádvoria, 
j) ostatné plochy.

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>