Choď na obsah Choď na menu
 


Daň z pridanej hodnoty

-        nepriama daň, odvádza ju platiteľ – výrobca, podnikateľ...,

-        univerzálna daň – je zahrnutá do cien všetkých výrobkov a služieb,

-        viacstupňová daň – odvádza sa na jednotlivých stupňoch transformačného procesu. Zdaňuje sa ňou len tá časť, ktorú výrobca alebo obchodník pridá svojou činnosťou k pôvodnej hodnote výrobkov alebo služieb, preto – daň z pridanej hodnoty.

 

Predmetom DPH sú zdaniteľné obchody:

Ø     uskutočňované v tuzemsku,

Ø     uskutočňované medzi tuzemskom a členskými krajinami EÚ,

Ø     uskutočňované medzi tuzemskom a tretími štátmi.

 

Zdaniteľným obchodom je:

Ø     dodanie tovaru (napr. mliečnych výrobkov od výrobcu do obchodu),

Ø     dodanie služby (napr. oprava počítača),

Ø     nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ (napr. nákup auta v Rakúsku)

Ø     dovoz tovaru (napr. dovoz textilu z Číny)

 

Poznámka: vstupom SR do EÚ sa vstup tovaru z iného členského štátu EÚ na územie SR nezdaňuje ako dovoz tovaru, ale zaviedol sa nový spôsob zdanenia, tzv. samozdanenie nadobudnutia tovaru.

Tovar sa zdaňuje v krajine, ktorá tovar nadobudla! Podmienkou je, aby kupujúci i predávajúci boli registrovaní vo svojich krajinách ako platitelia

DPH a aby bol tovar skutočne dodaný do tuzemska.

Teda: tovar dostaneme bez DPH, ktorú však musíme odviesť a zároveň máme nárok na odpočet.

Pri dovoze tovaru z tretích krajín – tovar dostaneme bez DPH, tá sa platí v krajine, v ktorej sa vyberie aj clo.

 

Subjekt dane  - zdaniteľná osoba

– je to každá FO alebo PO, ktorá vykonáva  nezávisle (teda nie je v pracovnoprávnom vzťahu) akúkoľvek ekonomickú činnosť, napr. poskytuje služby, dodáva tovar a dosahuje za ne príjem.

 

Registračná povinnosť

-        zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za 12 po sebe idúcich predchádzajúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu  žiadosť o registráciu do 20 dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dosiahla daný obrat. Ide o povinnú registráciu.

-        Ak sa zaregistruje osoba, ktorá  stanovený obrat nedosiahla – ide o dobrovoľnú registráciu – pre túto osobu je dôležité byť  platcom DPH.

-        Daňový úrad pridení platiteľovi dani identifikačné číslo pre DPH, ktoré musí uvádzať na všetkých daňových dokladoch (napr. na faktúre).

        Napr. Baťa Slovensko, a. s., IČ DPH SK2020385675      

 

Zdaňovacie obdobie

Od výšky obratu za predchádzajúci kalendárny rok závisí, či bude zdaniteľná osoba platiť DPH mesačne alebo štvrťročne.

-       ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat vyšší ako 331 939,19  € (10 mil.SK), platí DPH mesačne.

-        ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat nižší ako 331 939,19 € (10 mil. SK), platí DPH štvrťročne.

 

Základ dane – cena, ktorá neobsahuje daň,

                     - colná hodnota pri dovoze tovaru z 3-tích krajín.

Sadzba dane

-        19 % zo základu dane

-        10 % zo základu dane  na vybrané tovary (napr. lieky, knihy, hudobniny)

 

Správca dane

-        príslušný daňový úrad v mieste bydliska FO alebo sídla PO.

 

Daňové priznanie

- do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia musí platiteľ dane podať daňové priznanie a v tej istej lehote zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

 

Oslobodenie od dane

- niektoré činnosti, ako napr.  poštovné služby, zdravotná starostlivosť, kultúrne, výchovné, vzdelávacie  a iné služby podľa zákona o DPH.

 

Platiteľ dane osobitne eviduje:

-        daň pri nákupe – je to daň, ktorú zaplatí kupujúci predávajúcemu v cene výrobku alebo služby.

 

-        daň pri predaji – je daň, ktorú zahrnie predávajúci do predajnej ceny svojich výrobkov alebo služieb.

 

Odpočet dane – ide o zaplatenú daň (pri nákupoch), pri ktorej má platiteľ dane nárok na odpočet (jej vrátenie).

 

Môžu nastať tieto situácie:

1.              Daň pri predaji  > daň pri nákupe

rozdielom týchto daní vzniká ÚJ vlastná daňová povinnosť

Napr. 10 000 > 8000 = 2000 €  - vlastná daňová povinnosť

 

2.              Daň pri nákupe > daň pri predaji

rozdielom týchto daní vzniká ÚJ nadmerný odpočet.

             Napr. 10000 > 8000 = 2000 € nadmerný odpočet

            (ÚJ má nárok na  jeho vrátenie).

 

Nadmerný odpočet si platiteľ kompenzuje s vlastnou daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak ani potom nemá daňovú povinnosť a vychádza mu opäť nadmerný odpočet, DÚ mu konečnú sumu nadmerného odpočtu vráti.

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>