Choď na obsah Choď na menu
 


Daň z príimov fyzických osôb
Zákon 595/2003 Zákon o dani z príjmov
 
Subjekt dane:
 • daňovník
 • platiteľ dane
 
Daňovník – FO, ktorá má príjmy podliehajúce dani.
 
Rozlišujeme dva typy daňovníkov:
 •   daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou – osoby, ktoré v SR majú trvalý pobytzdržiavajú sa tu aspoň 183 dní v kalendárnom roku. Zo zahraničných príjmov, ktoré boli už v zahraničí zdanené, v SR už daň neplatia (nesmie dôjsť k dvojitému zdaneniu).
 •     daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťouosoby, ktoré v SR nemajú trvalý pobyt ani sa tu zvyčajne nezdržiavajú (sú na území SR za účelom štúdia, liečenia, alebo prekračujú hranice za účelom výkonu závislej činnosti) – odvádzajú štátu daň len z príjmov, ktoré dosiahli na území SR.
 
Platiteľ dane – osoba, ktorá daňovníkom zráža daň z príjmov a odvázda ju za neho správcovi dane. Je to napr. zamestnávateľ.
Fyzické osoby – podnikatelia sú zároveň daňovníkom aj platiteľom.
 
Predmetom dane sú:
1.    Príjmy zo závislej činnosti – patria sem: mzdy (robotníkov), platy (zamestnanci v rozpočtových a príspevkových organizáciách)príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s.r.o. a komanditistov z k. s., funkčné platy (starosta, primátor) a i.
 
2.   Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu: z podnikania–príjmy z poľnohosp. výroby, zo živnosti,  
- úroky na BÚ                          príjmy spoločníkov v.o.s., komplementárov k. s.,
      -  z predaja podniku zo samost. zárobkovej činnosti–príjmy znalcov, tlmočníkov,
                                                                         príjmy z duševného vlastníctva,
                                z prenájmu – prenájom nehnuteľností, a hnuteľných vecí ak sú súčasťou nehnuteľnosti.
3.    Príjmy z kapitálového majetku – úroky a ostatné výnosy z CP, úroky z VK, úroky a výnosy z poskytnutých pôžičiek, výnosy zmeniek a pod.
4.    Ostatné príjmy – z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z predaja hnuteľných vecí, výhry v lotériách a pod.
 
Predmetom dane nie je: darovanie, dedenie, úver, podiel na zisku (dividenda) a pod.
Príjmy oslobodené od dane – napr. soc. dávky, štipendiá, príjmy z predaja bytu, ak v ňom predávajúci mal trvalý pobyt min. 2 roky pred predajom a pod.
 
 
Výpočet základu dane
Osobitne za každý druh príjmu sa vypočíta čiastkový základ dane.
Potom:
ZD = ČZD1 + ČZD2 + ČZD3 + ČZD4
teda
Základ dane= súčet jednotlivých čiastkových základov dane
Samostaný základ dane – základ dane, ktorý sa zdaňuje vopred, tzv. zrážkovým spôsobom a  do daňového základu nevchádza napr. prijaté úroky v banke sú príjmy FO, ale banka ich zdanila vopred.
Základ dane sa upravuje:
 •         o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ročná výška – 22,5 násobok ŽM platného k 1. 1 príslušného zdaňovacieho obdobia. (mesačne sa počíta s 1/12 tejto sumy). Pre rok 2009 je to 4 025,70 €.
 •       o nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku (napr. ak nemá manželka vlastný príjem)
 •         o nezdaniteľnú časť základu dane, ktorú tvoria príspevky na DDS, Účelové sporenie a Životné poistenie,
 •         o výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatných príjmoch.
 Výdavky na daňové účely (daňové výdavky)
-         vykazujú sa dvoma spôsobmi:
 •  ako preukázateľne vynaložené výdavky

  – t.j. na základe riadne vedeného účtovníctva,

 • ako paušálne výdavky – vo výške 40 %

  z úhrnu príjmov,

                                                     

Sadzba dane – 19 % zo základu dane

Zdaňovacie obdobie - kalendárny rok
 
Daňový bonus
-         daňová úľava, to znamená, že znižuje daňovú povinnosť FO,
-         20,02  eur/ 1 nezaopatrené dieťa mesačne, ktoré je vyživované daňovníkom a žije s ním v spoločnej domácnosti,
-         má naň nárok daňovník, ktorého príjmy v zdaňovacom období dosiahli
    aspoň 6 – násobok min. mzdy,
- môže si ho uplatniť len jeden z rodičov.
 
Platenie dane
-                    preddavkovo – mesačne – zamestnávateľ vypočíta zamestnancovi daň a odvedie ju správcovi dane.
- po skončení kalendárneho roka zamestnávateľ vykoná zamestnancovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň
      (do 31. 3. ) – na  žiadosť zamestnanca, ktorú zamestnanec podá zamestnávateľovi do 15. 2.
- vznikne preplatok dane, alebo nedoplatok dane.
-                    zrážkovým spôsobom – vypočítaná daň sa zrazí a odvedie správcovi dane – napr. pri prácach na dohody,
-                    daňovým priznaním – napr. FO podnikateľ – podáva daňové priznanie a odvedie daň správcovi dane v stanovenom termíne (do 31. 3.)
 
Daňové priznanie - FO
1.    typ A, podáva daňovník, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti.
2.     typ B, podáva daňovník, ktorý v zdaňovacom období poberal aj iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov zo závislej činnosti).
 
Daňové priznanie je povinný podať - daňovník, ktorý dosiahol príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
·        pokiaľ sú príjmy nižšie, daňovník nie je povinný podať daňové priznanie. Môže ho však podať dobrovoľne.
 
·        daňové priznanie musí daňovník podať vždy, pokiaľ ho na to vyzve daňový úrad a v prípade, že bola vykázaná strata.
 
Cvičenie: daňové priznania - vypĺňanie,vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti – tlačivo...
 
 
 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>