Choď na obsah Choď na menu
 


Poisťovníctvo

6. 3. 2011

                                Základné pojmy, význam, funkcia

Ľudskú existenciu i jej činnosť od nepamäti ohrozujú riziká – nebezpečenstvá, ktorých pôvod možno rozdeliť do troch skupín:
·       sily nezávislé od ľudskej vôle,
·       konanie iných ľudí,
· konanie a nedbalosť samotných subjektov poistenia.
 
Z neustáleho ohrozenia majetkových hodnôt, života a zdravia ľudí vzrástla intenzívna potreba istoty a zabezpečenia, čo stalo klasickou úlohou poistenia.
 
 
Poisťovníctvo:
§  je špeciálne odvetvie peňažných služieb, ktoré poisťovatelia (poisťovne) poskytujú FO alebo PO,
§  sústreďuje finančné prostriedky, vytvára poistné fondy, spravuje ich a využíva ich podľa dohodnutých podmienok,
§  zahŕňa činnosť komerčných poisťovní a verejnoprávnych (štátnych) poisťovní (VšZP, SP). Dozor nad ich činnosťou – Úrad pre finančný trh.
·   je stabilizátorom ekonomickej úrovne PO a životnej úrovne FO v prípade neočakávanej udalosti (úraz, smrť a i.),
·   posilňuje zodpovednosť PO a FO za ich ekonomickú i sociálnu oblasť,
·   ponúka na poistnom trhu svoj tovar (služby) –poistenie, za ktoré kupujúci musí zaplatiť.
 
Poistenie:
·        jeho základnou úlohou je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby,
·        je to právny vzťah medzi dvoma zmluvnými stranami.Jedna strana (poistník) prenáša riziko vzniku určitej udalosti na druhú stranu a platí za to poistné. Tá druhá strana (poisťovňa) sa zaväzuje, že v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poškodenej strane peňažné plnenie.
Poistenie sa uskutočňuje:
1.    prostredníctvom poistnej zmluvy,
alebo
2.    vzniká priamo zo zákona – tu sa zmluva neuzatvára.
Funkcie poistenia:
-       primárna funkcia - prenos rizika z klienta na poisťovňu,

-             akumulačná – redistribučná funkcia

         – tvorba finančných rezerv z prijatého poistného

             a výplata poistných náhrad v prípade poistnej udalosti,

-             kontrolná funkcia – poisťovňa skúma rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady, hodnotí priebeh poistenia.
-             stimulačná funkcia – poistený je motivovaný chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia.
 
 
 
 
 
Poistný vzťah, jeho charakteristika
 
Poistný vzťah vzniká na základe uzatvorenia poistenia.
 
Vlastnosti poistných vzťahov:
-solidárnosť,
-podmienená návratnosť,
-neekvivalentnosť.
Solidárnosťznamená, že poistenci platia poistné do poistných fondov. Poistné náhrady sa však poskytujú len tým poisteným, u ktorých nastala poistná udalosť.
Podmienená návratnosť vložených prostriedkov znamená, že poistná náhrada sa poskytne poistenému len v prípade, ak nastane poistná udalosť vopred dohodnutá v poistnej zmluve. 
Neekvivalentnosť znamená, že poistné náhrady nie sú závislé od výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môžu byť väčšie alebo, naopak, menšie ako je zaplatené poistné.
 
Účastníci poistného vzťahu:
a) poisťovateľ – poisťovňa, ktorá ma licenciu na výkon činnosti v oblasti poistenia. Licenciu vydáva odbor Dozoru nad poisťovníctvom na MF SR.
-      kedykoľvek musí byť schopná plniť záväzky, ktoré jej vyplývajú z uzatvorených poistných zmlúv.
- riadia sa zákonom o poisťovníctve č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, ich právna forma podnikania – a. s. alebo obchodné zastupiteľstvá zahraničných poisťovní.
b)poistník - je FO alebo PO, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu (pre seba alebo niekoho iného) a na jej základe je povinná platiť poistné,
-         jeho práva sú uvedené v poistnej zmluve,
 
c) poistený - osoba, ktorej na základe poistnej zmluvyvzniká nárok na poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti.
 
Poistník a poistený môže byť tá istá osoba.
 
                            
        d)oprávnená osoba - je FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poistného a môže prevziať poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. (napr. banka v prípade poistenia úveru)
e) výhodou poctená osoba – fyzická alebo právnická osoba, ktorú poistený určil na prevzatie poistného plnenia v prípade jeho úmrtia.
 
 
Pre poistný vzťah je potrebné vymedziť kategórie,
ktoré súvisia s poistením:
Poistná udalosť – je to dôvod pre poistné plnenie, môže to byť škoda na majetku, havária, krádež, úraz, dožitie sa určitého veku, smrť a podobne,
Poistná doba – je doba, na ktorú sa vzťahuje poistenie, napr. týždeň, 10 rokov, 25 rokov a pod.
Poistné – predstavuje cenu za poskytovanú poistnú ochranu, ktoré platí klient poisťovni počas poistnej doby. Výška poistného závisí od miery rizika, hodnoty poisteného majetku, úrovne nákladov poisťovateľa a jeho zisku.
Poistná suma – je suma, ktorú vyplatí poisťovňa poistenému v prípade poistnej  udalosti.
Poistenie a riziko
 
 

Poistné riziko je pravdepodobnosť vzniku nebezpečia, nebezpečnej udalosti alebo takých udalostí, o ktorých sa nevie či a kedy vzniknú.

I. Členenie rizík podľa jeho pôsobenia
a)    čisté riziko - jeho výsledkom je len strata ako napr. krádež, havária, úraz, úmrtie,...
b)   špekulatívne riziko - jeho výsledkom môže byť strata ale aj zisk.
 
II. Členenie rizík podľa jeho ovplyvniteľnosti
a)   ovplyvniteľné riziko – človek môže svojou činnosťou zamedziť vzniku rizika, ktoré spôsobí poistnú udalosť (úraz),
b)   neovplyvniteľné riziko - nedá sa celkom predvídať a nie je ho možné ovplyvniť zo strany človeka (živelná pohroma).
 
III. Členenie rizík podľa poistiteľnosti
a) poistiteľné riziká - predovšetkým čisté riziká
b) nepoistiteľné riziká – napr. ťažké choroby.


Poistné riziko musí spĺňa tieto podmienky:
- identifikovateľnosť rizika – presné určenie udalosti, pri ktorej nastane poistné plnenie /napr. úraz/
- vyčisliteľnosť straty – vzniknutá strata sa dá jednoznačne vyčísliť,
- náhodnosť udalosti – klient nevie, či nastane poistná udalosť,
- ekonomická únosnosť – poisťovňa chce byť pri poisteniach zisková.
 
Poistné plnenie je výplata poistnej sumy pri vzniku poistnej udalosti.
 
 
Vznikom poistenia sa presúva riziko z klienta na poisťovňu.


 
 
 
Poisťovacie činnosti, druhy poistenia
Činnosti poisťovne:
1.   poisťovacia činnosť – zahŕňa dohodnutie poistenia, správu poistných zmlúv, likvidáciu poistných udalostí, poskytovanie poistných plnení,
2.   zaisťovacia činnosť - ide odelenie rizík, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou poistenia. Je to špeciálny zabezpečovací systém medzi poisťovňami, pri ktorom poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami.  
3.   ďalšie činnosti - sprostredkovateľská činnosť, činnosti zamerané na skvalitnenie poisťovacích služieb i iné,
 
Druhy poistenia
Poistenia sa klasifikujú podľa rôznych kritérií:

I. podľa záväznosti vzniku poistenia

a)   zákonné poistenie

 – realizuje sa bez zmluvy - napr. zdravotné, sociálne, jeho vznik vyplýva zo  zákona,
b)   zmluvné poistenie – realizuje sa na základe zmluvy:
1. povinné – napr. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla (ak ja spôsobím autonehodu, druhej strane moja poisťovňa uhradí škodu, mne neuhradí),
2.  dobrovoľné –  napr. Havarijné poistenie vozidla – (ak spôsobím autonehodu, tak poisťovňa mne uhradí škodu.)
II. Podľa doby platnosti poistenia
a)               dlhodobé poistenie - doba poistenia presahuje jeden rok napr. životné           poistenie, poistenie majetku a pod.
b)              krátkodobé poistenie - doba poistenia nepresahuje jeden rok napr. cestovné, poistenie úrody.
 
III. Podľa miery rizikovosti poistenia
a)               rizikové poistenia - poistenia s podmienečnou návratnosťou finančných zdrojov, lebo existuje vysoká neurčitosť, či vôbec nastane poistná udalosť.  
b)              rezervotvorné poistenia – poistenie, pri ktorom je jasné, že poistná udalosť nastane a poisťovňa bude musieť realizovať poistné plnenie. Napr. životné poistenie na dožitie a úmrtie.
 
IV. podľa predmetu  poistenia –  poznáme poistné odvetvia:
a)   životné poistenie,
b) neživotné poistenie
c)   ostatné – sociálne a zdravotné poistenie.
 
 
 
 
Životné a neživotné poistenia
Životné poistenie – ide o poistenie osôb, nakoľko ľudský život sa spája s množstvom rizikových situácií. 
Riziká, ktoré sa poisťujú v životnom poistení:
-      smrť poisteného
-      dožitie určitého veku
-      invalidita poisteného,
 
Výška poistného závisí napr. od veku poisteného, jeho zdravotného stavu, od práce ktorú vykonáva, od športu, ktorému sa venuje a pod.
 
Druhy životných poistení
1.         poistenie pre prípad dožitia – po uplynutí poistnej doby je poistenému vyplatená poistná suma
2.         poistenie pre prípad smrti – pri poistnej udalosti je poistná sumavyplatená výhodou poctenej osobe alebo pozostalým.
3. dôchodkové poistenie – prostredníctvom Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (3. pilier – dobrovoľný) napr. Doplnková dôchodková spoločnosť AXA
 
Klient si môže zvoliť rôzne pripoistenia: napr. trvalé následky úrazu, PN, úmrtie následkom úrazu a pod.
Špecifickým poistením osôb je úrazové poistenie, ktoré sa podľa klasifikácie Európskej únie radí medzi neživotné poistenie.
 

Úrazové poistenie sa môže vzťahovať:

 - len na pracovné úrazy,

-    len na mimopracovné úrazy,

-    na všetky druhy úrazov.

 
Najčastejšie životné poistenia
1.    kapitálové životné poistenie
-      garantovaná poistná suma pri dožití alebo úmrtí,
-      garantovaný výnos po celú dobu poistenia
(v súčasnosti 2,5 – 3,5%).
-       bezpečnosť uložených peňazí (poisťovne nekrachujú),
-      až 80 % Slovákov volí tento typ životného poistenia.
 
2.    Investičné životné poistenie
-       je mladším druhom životného poistenia,
-       spája v sebe poistenie s určitým rizikom investovania do podielových fondov (a s očakávaným vyšším výnosom).
-       poistná suma pre prípad dožitia nie je garantovaná, závisí od výkonnosti fondu.
Rady pri výbere životného poistenia:
 
-       poisťujte sa čo najmladší,
-       poistenie uzatvorte na dlhú poistnú dobu /optimálne na 20 rokov/,
-       poistná suma by mala zodpovedať Vašim finančným možnostiam,
-       pri uzatváraní poistenia si vždy si nechajte čas na rozmyslenie!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neživotné poistenie
 

 


 

1.               Poistenie majetku sa zameriava na škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku FO alebo PO.
Výška poistného závisí od:
-       škodovej častosti,
-       rozsahu škôd,
-       rozsahu záväzkov prevzatých poisťovňou.
Poznáme tieto majetkové poistenia:
▪ pre prípad zničenia alebo poškodenia vecí živelnou udalosťou,
▪ poistenie strojov a strojových zariadení
▪ poistenie budov
▪ poistenie motorových vozidiel,
▪ poistenie pre prípad odcudzenia
▪ poistenie domácností
▪ poistenie poľnohospodárskych rizík –www.agroporadenstvo.sk
 
Úloha: vypíš do zošita, aké poľnohospodárske riziká poisťuje tebou vybraná poisťovňa
2.               Poistenie zodpovednosti za škody zahŕňa škody spôsobené na živote alebo zdraví tretej osoby alebo škody vzniknuté na veci patriacej tretej osobe.
Napr. poistenie škody spôsobenej pri výkone povolania
(rozbitý pracovný počítač a pod.)
3.   Poistenie podnikateľských rizík – poistenie podnikateľov – napr. poistenie stavieb, strojných zariadení, zásob a pod.
 
 
Zoznam poisťovní v Slovenskej republike
 

Allianz poisťovňa
Česká poisťovňa Slovensko
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany
Dopravná poisťovňa
Ergo
Európska cestovná poisťovňa
Generali Poisťovňa
Hasičská poisťovňa
Komunálna poisťovňa
Kontinuita - Slovenská životná poisťovňa
Kooperativa
Nationale-Nederlanden poisťovňa
Poisťovňa AIG Slovakia
Poisťovňa Gerling Slovensko
Poisťovňa Otčina
Poisťovňa Tatra
Prvá americko-slovenská poisťovňa
Prvá česko slovenská poisťovňa
QBE - Slovenská investičná poisťovňa
        Slovenská poisťovňa
Union
UNIQA poisťovňa, a.s.
Victoria-Volksbanken poisťovňa, a. s.
Vzájomná životná poisťovňa
Wüstenrot životná poisťovňa
Zürich poisťovňa, a. s.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociálne zabezpečenie
 
 
Sociálna poisťovňa – štátna poisťovňa (je len 1).
Podnikateľ živnostník je oslobodený od platenia poistného do SP v prvý rok
Zdravotná poisťovňa – volí si ju poistený sám, 1 štátna poisťovňa – VšZP, ostatné súkromné poisťovne
Zopakovať učivo – EKO 3 ročník
 
                
Zaistenie
 
Zaistenie chráni poisťovňu pred možnými veľkými škodami.
 
Zaistenie je vlastne je poistenie poisťovne.
 
Úlohy zaistenia:
-       zvyšuje kapacitu poisťovne,
-       vytvára ekonomickú stabilitu poisťovne,
-       posilňuje platobnú schopnosť poisťovne.
 
Funkcia zaistenia – zaisťovateľ (zaisťovňa) preberá na seba rôzne riziká a ochraňuje poisťovňu napr. pri jej znížení vlastného kapitálu.
 
 
-       túto službu si platia poisťovne medzi sebou alebo u zaisťovní,
-       väčšina našich poisťovní je zaistená vo významných európskych a svetových zaisťovniach,
-       ekonomická sila poisťovne je úmerná veľkosti jej zaisťovne,
-       zaistenie sa realizuje na základe zaisťovacej zmluvy,
Cesia je tá časť poistenia, ktorú poisťovateľ odovzdáva do zaistenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projekty – 1 životné poistenie a 1 neživotné poistenie, poistenie poľnohospodárskych rizík
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>