Choď na obsah Choď na menu
 


Účtovanie o peniazoch v hotovosti

     -        účet 211 – Pokladnica (A)

   -        účtujú sa tu:

                 ü    stav a pohyb peňazí v hotovosti,

ü    šeky prijaté namiesto hotových peňazí (CP),

ü    poukážky na zúčtovanie ( napr. poukážky na nákup tovaru),

 

Patria sem i peniaze vo výplatných vreckách, ktoré zostali v pokladnici (v deň výplaty si ich zamestnanci nevyzdvihli)

Stav peňazí v pokladnici nemožno nahradiť potvrdenkami alebo úpismi.

 

Na účte Pokladnica sa účtujú aj peňažné prostriedky v cudzej mene. Ich stav a pohyb sa sleduje na osobitnom AÚ k SÚ Pokladnica a to tak v EUR, ako aj v cudzej mene.

 

Analytická evidencia k účtu Pokladnica sa musí viesť podľa miesta pokladnice a zodpovedných osôb.

 

Účtovné doklady: Príjmový pokladničný doklad (PPD)

                             Výdavkový pokladničný doklad (VPD)

 

O peniaze v pokladnici sa stará pokladník, ktorý má za ne hmotnú zodpovednosť. Musí dbať na to, aby sa každý pohyb peňazí zaevidoval v pokladničnej knihe – vždy na základe pokladničných dokladov.

 

Pokladničná kniha plní funkciu čiastkového denníka. V nej pokladník zaznamenáva denne príjmy a výdavky. Pokladničnú knihu uzatvára priebežne – zostatok v pokladničnej knihe sa musí rovnať so skutočným stavom peňazí v pokladnici.

 

Inventarizácia pokladnice sa musí uskutočňovať najmenej 4x ročne. Robia ju vedúci účtovníci, kontrolóri ÚJ.

 

 

Inventarizácia pokladničnej hotovosti má tieto etapy:

ü    fyzická inventúra – označuje sa ako pokladničné skontro,

ü    kontrola pokladničných dokladov a zápisov v pokladničnej knihe,

ü    porovnanie účtovného stavu na účte Pokladnica a v pokladničnej  knihe so skutočným stavom peňazí zistených pri pokladničnom skontre,

ü    výsledok porovnania – účtovný stav = skutočný stav – žiadny rozdiel,

-      účtovný stav >skutočný stavschodok v pokladnici, pokladník ho musí nahradiť,

                                         - účtovný stav < skutočný                                           stav  - prebytok – zaúčtuje

                                      sa ako finančný výnos.

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>